Problem

Konsumenternas rättigheter i delningsekonomin påverkas centralt av huruvida avtalet ingåtts mellan två privatpersoner eller om tjänsteleverantören är ett företag. En viktig skillnad är att konsumentskyddsbestämmelserna inte tillämpas på köp mellan privatpersoner.

När du köper en tjänst av en privatperson och är missnöjd med tjänsten:

  • Det är bra om du kontaktar tjänsteleverantören snarast möjligt och specificerar ditt klagomål och dina krav på gottgörelse.
  • Vid köp eller annat avtal mellan två privatpersoner fastställs parternas skyldigheter enligt deras ömsesidiga avtal. Konsumentskyddsbestämmelserna kan inte tillämpas.
  • Om problemet inte blir löst: Konsumenter kan vända sig till plattformens tvistlösningstjänst, om en sådan finns. Konsumentmyndigheterna kan inte bistå vid problem mellan två privatpersoner.

Däremot när du köper tjänsten av ett företag eller en privatperson som säljer varor yrkesmässigt och du är missnöjd med tjänsten:

  • Det är bra om du kontaktar tjänsteleverantören snarast möjligt och specificerar ditt klagomål och dina krav på gottgörelse. En näringsidkare som är tjänsteleverantör har oftast ett ansvar för att problem reds ut. Läs mer om ansvarsfördelningen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.
  • Om problemet gäller ett köp eller annat avtal mellan en näringsidkare och en konsument kan konsumenten som köpare åberopa konsumentskyddet. Vid bedömning av dröjsmål eller fel i tjänsten tillämpas allmänna avtals- och konsumenträttsliga principer eftersom särskilda bestämmelser om detta inte finns i lagstiftningen.
  • Valet av betalningssätt kan ha betydelse när problem uppstår. Läs mer på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.
  • Om problemet inte blir löst: Vid en tvist kan konsumenten eller företaget vända sig till konsumentrådgivningen och be om råd för att reda ut saken.