Om beskattning

 • Skattemässigt behandlas delningsekonomin och de traditionella förfaringssätten likadant.
   

Inkomstbeskattning

 • Du ska betala skatt på inkomster från delningsekonomin.
 • Kostnaderna för inkomsternas förvärvande kan dras av i beskattningen.
 • För en privatperson är inkomsten antingen förvärvs- eller kapitalinkomst.
 • Företag kan drivas i olika former och verksamheten beskattas enligt företagsformen.
   

Mervärdesskatt

 • Rörelsemässig försäljning av varor och tjänster är momspliktig.
 • Småskalig verksamhet har dock undantagits från moms. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 10 000 euro.
 • Försäljningen anses inte vara rörelsemässig, om vederlaget är lön. Med andra ord betalar man inte moms på lön.
   

Läs mer om beskattning på Skatteförvaltningens webbplats.