Kortvarig inkvartering

Om du vill hyra ut din bostad för kortvarig inkvartering, tänk åtminstone på detta:

 • Om du hyr ut bostaden för ekonomisk vinning är det troligen sådan yrkesmässig inkvarteringsverksamhet som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Det avgörande är inte om verksamheten faktiskt går med vinst utan om den utövas för ekonomisk vinning.
 • Om du dock hyr ut din bostad endast sporadiskt, är det inte fråga om yrkesmässig inkvarteringsverksamhet. Inkvarteringsverksamheten är sporadisk, om den är av engångskaraktär eller endast upprepas mycket sällan.
 • Om du hyr ut bostaden under längre tid tillämpas lagen om hyra av bostadslägenhet på hyresförhållandet.
   

Icke-yrkesmässig verksamhet

Trots att verksamheten inte är yrkesmässig tänk ändå på följande:

 • Kontrollera gästernas identitet.
 • Skaffa hygienpass, om du hanterar mat.
 • Ta hand om lägenhetens eller byggnadens brand- och utrymningssäkerhet.
 • Ta reda på om din hemförsäkring täcker skador som gästerna eventuellt orsakar.
 • Följ reglerna i ditt husbolag, t.ex. att disponenten underrättas om verksamheten.
 • Ta reda på om du får hyra ut bostaden i andra hand ifall det är en hyresbostad.
   

Beskattning

 • Hyresinkomsterna, även från tillfällig verksamhet, är skattepliktig kapitalinkomst.
 • Du kan dra av kostnaderna för uthyrningen. Avdraget från hyresinkomsterna får dock bara omfatta kostnader som gäller hyrestiden: t.ex. kostnader för anskaffning av hyresgäster och en del av skötselvederlaget. Om du bara hyr ut en del av bostaden ska kostnaderna relateras till hyrestiden och den uthyrda ytan.
 • Du kan sälja din bostad skattefritt, om du har bott där oavbrutet i två år. Om du hyr ut hela bostaden, även kortvarigt, avbryts din boendetid, vilket kan påverka dina möjligheter att sälja bostaden skattefritt.
 • Tänk på att själv betala in skatten. Du kan läsa mer om deklaration av hyresinkomster på Skatteförvaltningens webbplats.
 • Om du säljer kringtjänster vid uthyrningen, t.ex. frukost, städning eller kvällsmat, kan det vara fråga om momspliktig inkvarteringsverksamhet. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Momsbeskattning av inkvarteringsverksamhet.
   

Säkerhet

Den som erbjuder inkvartering är skyldig att ta hand om lägenhetens eller byggnadens brand- och utrymningssäkerhet. Tänk åtminstone på detta:

 • Skaffa tillräckligt många brandvarnare till ditt hem och håll dem i funktionsdugligt skick.
 • Informera om utrymningsvägarna.
 • Lägg fram bruksanvisningar i bostaden efter behov (framförallt bastu, eldstad och elektriska apparater).
 • Se till att nödnumret och positionsuppgifterna anges på en synlig plats (särskilt om det inte finns någon exakt adress). På Nödcentralsverkets webbplats kan du skriva ut en positionsuppgiftsblankett. 
 • Se till att släckningsredskap är lättillgängliga och lär dig använda dem.
 • Informera även gästerna om hur man tar hand om säkerheten i hemmet. 

Läs mer om hemmets brandsäkerhet på Paloturvallisuus.info.
 

Försäkringar

Yrkesmässig inkvarteringsverksamhet

Om inkvarteringsverksamheten är yrkesmässig, tänk på följande:

 • Du ska göra en officiell resandeanmälan om din gäst. I fråga om utlänningar ska uppgifterna om resande utan dröjsmål lämnas till polisen på inkvarteringsrörelsens verksamhetsort. Fråga polisinrättningen på din ort om det praktiska förfaringssättet. Resandeanmälningarna ska förvaras i ett års tid.
 • Du ska göra en anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Fråga hälsoskyddsmyndigheten på din ort.
 • Du ska göra en anmälan om livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och uppfylla lagens krav, om regelbunden servering av måltider (exkl. frukost) ingår i inkvarteringsverksamheten.
 • Inkvarteringsrörelser ska uppgöra en räddningsplan enligt räddningslagen. Fråga Räddningsverket om råd vid behov.
 • Om du tänker utöva inkvarteringsverksamhet i en lägenhet som används för bostadsändamål, kontrollera med kommunens byggnadstillsyn ifall verksamheten kräver ändring av lägenhetens användningsändamål.
 • Kontrollera innan verksamheten påbörjas om den kräver ändring av bolagsordningen.
 • Om inkvarteringsverksamheten är momspliktig enligt skattelagstiftningen ska utövaren momsregistrera sig. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning.